Historie

In 2010, bij het 250-jarig jubileum van de boerderij is een fotopresentatie gemaakt over het huis en haar bewoners.

Met deze link is de fotopresentatie te zien: https://photos.app.goo.gl/aU4qkZd3coTFqmei6

1941 Moe bij de kersenboomGeschiedenis van de boerderij

Caspershuus heeft haar naam te danken aan de persoon, die de boerderij heeft gesticht, althans voorzover het op dit moment is na te gaan. Het is niet uitgesloten dat, voordat de grondslagen gelegd werden voor de huidige boerderij, er al een vestiging van een landbouw-bedrijf op deze zelfde grond aanwezig is geweest. Sommige aanwijzingen duiden er op dat dit inderdaad het geval was.

Casper Heytman leefde in het midden van de achttiende eeuw. Zijn geboortedatum is niet bekend. Hij was afkomstig uit de Duitse plaats Calcar. Volgens overlevering zou hij als deserteur uit het Pruisische leger in Nederland terecht zijn gekomen. Hier ontmoet hij een jonge vrouw, trouwt met haar en samen vestigen zij zich op een klein boerderijtje in de gemeente Aalten. Ongeveer 1748 vertrekt hij met zijn gezin naar de plek waar nu Caspershuus staat.

Sindsdien is Caspershuus steeds bewoond geweest door rechtstreekse afstammelingen van Casper Heytman. Dat waren totaal acht generaties.

1946, spelen met biggetjesDe laatste bewoners verlieten de boerderij in 1972. Dit was het gezin Nusselder. Deze familie heeft destijds besloten het voorouderlijk huis niet te verkopen, maar in plaats daarvan het woon-en bedrijfsgedeelte geschikt te maken als vakantieverblijf, waarbij er van uitgegaan werd dat het geheel zoveel mogelijk in authentieke staat zou blijven bestaan.

Met behulp van stamboomonderzoek en uit overlevering was al bekend dat Casper Heytman omstreeks 1750 de grondlegger van het bedrijf moet zijn geweest.

Maar omtrent de ouderdom van de gebouwen was het nog steeds gissen. Uit waarnemingen aan het huis kan men afleiden dat er meerdere keren verbouwingen hebben plaats gevonden.

Door een en ander nauwkeurig te bekijken en onderdelen te vergelijken was het mogelijk te ontdekken waar de oudste gedeelten van het gebouw te vinden zijn. Met behulp van een dendrochronologisch onderzoek (jaarringenonderzoek) kon worden bepaald dat de bomen die voor de kapconstructie zijn gebruikt, zijn geveld omstreeks het jaar 1760 (plus of min zes jaar). Het is bekend dat de boerderijen vroeger gebouwd werden van pas gekapt hout. Casper Heytman moet dus kort nadat hij op deze plek zich gevestigd had een begin gemaakt hebben met de bouw van zijn boerderij.

1974, varkenshuuskenIn die tijd was het in deze streken nog niet gebruikelijk de muren te metselen van steen.
Voor de buiten-en binnenwanden werd vlechtwerk van takken toegepast, dat tweezijdig
bestreken werd met een mengsel van leem en koemest. Pas in het begin van de negentiende eeuw kwam het gebruik van baksteen bij boerderijbouw in zwang. De oudste gemetselde muur bevindt zich aan de zuidgevel, bij de put.

De eerste tijd zal het gebouw een ‘los-hoes’ geweest zijn. Dat wil zeggen: mensen en dieren verbleven in één ruimte. Er bestond dus geen muur of wand tussen het woongedeelte en de deel met stallen. Dat dit hier ook het geval was, is af te leiden uit het feit dat er een gebint aanwezig is tussen woon-en bedrijfsruimte. Dit gebint is duidelijk te zien in de grote woonkeuken. Het was nodig voor het opvangen van het dak en de zolder.

In de twee-en-halve eeuw die de boerderij bestaat zijn er meerdere verbouwingen en aanpassingen geweest. Dat is te zien aan de buitenmuren, waar we vier à vijf gedeelten tegenkomen waarvan de stenen van kleur en vorm verschillen.

Tot ongeveer 1906 heeft er achter de schuur een oliemolen gestaan. Deze molen werd met paardenkracht aangedreven en diende er voor olie te slaan uit raapzaad. Onderdelen van het gebouw, waarin de olie werd vervaardigd, zijn gebruikt voor de bouw van de nu nog aanwezige schuur.

1949 Vader Jan Nusselder met stortkar voor de schuur

Nadat de boerderij niet meer als zodanig in gebruik was en het woongedeelte niet meer nodig was heeft de familie Nusselder het plan opgevat van Caspershuus een familie-vakantiehuis te maken. Met eigen krachten is de aanpassing aangepakt en dat heeft al met al heel wat jaren in beslag genomen. Toen de belangrijkste verbouwingen gerealiseerd waren, bleek het geheel uitstekend geschikt te zijn voor andere doeleinden. Zo bestaat er veel belangstelling van groepen, families die er een reünie o.i.d. willen organiseren, mensen die er een jubileum, een verjaardag of andere feestelijkheid vieren en ook van gezinnen die er een rustige vakantie wensen

2010In 2010 hebben we het 250 jarig bestaan van Caspershuus gevierd met een open dag. We kijken er met veel plezier op terug. Er zijn nog beelden van te zien op Youtube: (link naar de filmpjes ochtend en  middag)

De Laatsten….
In 2010 verscheen ook het boek ‘De Laatsten….’, kleine familiegeschiedenis uit de Achterhoek.

De Laatsten...Het gaat over het veelbewogen leven van Jan en Hanna Nusselder en is geschreven door Bernard Nusselder. 
We zijn als familie blij met het Caspershuus, een mooi, oud erfgoed en doen er veel aan om het ook voor de generaties ná ons te behouden.
We hopen dat ook veel gasten zullen genieten van de boerderij en er, met respect voor de lange geschiedenis van de boerderij én onze voorouders, met veel plezier en genoegen zullen verblijven